Ý nghĩa 1(Sứ mệnh): Information Symmetry Network

Phi đối xứng thông tin (hay thông tin phi đối xứng) (tiếng Anh: information asymmetry), trong kinh tế học, là trạng thái bất cân bằng trong cơ cấu thông tin - giữa các chủ thể giao dịch có mức độ nắm giữ thông tin không ngang nhau. Một người sẽ có thông tin nhiều hơn so với người khác về đối tượng được giao dịch. Điều này dẫn tới nhiều vấn đề trong kinh tế học, hợp đồng và tài chính. Sứ mệnh của ISN là tạo ra các hệ thống thông tin đối xứng nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho các bên giúp tạo các giao dịch thành công.

Ý nghĩa 2 (Giá trị cốt lõi): Information and Sales Network

Sức mạnh của ISN là khả năng quản lý cơ sở thông tin khách hàng, nhà, chủ nhà và khả năng phát triển các mạng lưới Marketing, Sales.

Ý nghĩa 3 (Mục tiêu): International Service Network

ISN nỗ lực phát triển thành một công ty có hệ thống dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.